O PLACÓWCE

Informacje o placówce

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim jest zakładem resocjalizacyjnym o wzmożonym nadzorze wychowawczym. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U z 2017 poz. 487).

Organizacja placówki

Strukturę organizacyjną placówki określają przepisy §15 i §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001r w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

W skład Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim wchodzą:

 1. internat;
 2. szkoły i warsztaty szkolne;
 3. zespół diagnostyczno-korekcyjny.

W Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wielkopolskim zatrudnia się w szczególności:

 1. pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów;
 2. pracowników administracji i obsługi;
 3. pracowników medycznych;
 4. pracowników ochrony.

Nadzór nad ZP w Grodzisku Wielkopolskim

Nadzór zwierzchni nad Zakładem Poprawczym sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad Zakładem Poprawczym oraz nad szkołami w zakładzie sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.). Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Informacje o szkołach w ZP Grodzisk Wielkopolski:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodzisku Wielkopolskim prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie:

 1. przyuczenie do pracy w zawodzie ślusarz,
 2. przyuczenie do pracy w zawodzie stolarz,
 3. przyuczenie do pracy w zawodzie monter suchej zabudowy.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:

 1. przyuczenie do pracy w zawodzie ślusarz,
 2. przyuczenie do pracy w zawodzie stolarz,
 3. przyuczenie do pracy w zawodzie monter suchej zabudowy.